Škola

Učitelé se v rámci výuky věnují rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Ve spolupráci s třídním učitelem provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace.

Na úseku vyučování je poměrně široký prostor ke kognitivní stimulaci. V souladu s RVP byly vytvořeny ŠVP pro základní i praktickou školu, do kterých jsou zahrnuty i úkoly preventivního programu. Programy jsou již zaměřeny na předcházení rizikových forem chování.

Ve škole preferujeme učení pro život a to zábavnou formou, pomocí různých her a následných diskusí. Jde především o to, aby si žáci na věc utvořili vlastní názor a přijali možné důsledky svého rozhodnutí. Během těchto programů se také zaměřujeme na posílení jejich sebedůvěry, komunikačních dovedností, sebepoznání, tolerance, empatie a vzájemné pomoci.

S tématy z oblasti prevence se naši žáci setkávají téměř ve všech předmětech, kde využíváme metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektového vyučování, skupinové práce, dramatického hraní, práce s materiálem, přednášek, besed a integračních programů.

21.3.2019 Legiovlak v Havířově

U příležitosti 100. výročí čs. legií, jsme se rozhodli navštívit expozici „Legiovlak“.
Těšili jsme se na informace o podobě legionářských vlaků, o životních podmínkách, o bojové činnosti a zvyklostech našich dobrovolníků.
Během komentované prohlídky chlapci shlédli vozy polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského, ubytovacího a dvou plošinových vozů. Zajímavé byly rovněž dobové stejnokroje, originální exponáty a fotografie na panelech mapujících historii čs. legií.
 
Cílem této expozice, jak plyne z letáků, bylo zaujmout především nejmladší generaci. Můžeme říci, že díky poutavému vyprávění průvodce, se to u naší skupiny podařilo na 100 %. Děkujeme.

autor.av

 
více informací

13.3.2019 Turnaj ve florbale

Pozvánku na florbalový turnaj Polar Street hockey 2019, pro žáky do 13. let jsme rádi přijali.

Losem nám byl určen soupeř ze ZŠ v Hnojníku. Mají tu krásnou tělocvičnu a tak, po společné domluvě, jsme zde sehráli oba dva zápasy.

Kluci z Těrlicka bojovali jako lvi, hráli dobře, leč tým z Hnojníka byl na d naše florbalové síly.

Chlapcům ze ZŠ Hnojník blahopřejeme k vítězství a těšíme se na další sportovní setkání, které jsme si domluvili.
 

Našim chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci.

autor: av


více informací

1.3.2019 Zimní ozdravný pobyt s výukou lyžování

I letos jsme se vydali do Jeseníků, do lyžařského střediska Brans, abychom zde, v přírodě, strávili šest báječných dní.
  
 

autor:av

více informací

28.2.2019 Exkurze

VOLBA POVOLÁNÍ, je projekt pro vycházející chlapce a přispívá ke zvyšování jejich sociálních kompetencí.
V rámci tohoto projektu jsme navštívili Střední školu v Havířově-Šumbarku na ul. Školní a Střední školu technických oborů v Havířově-Šumbarku na ul. Lidická.


 
Také jsme se vydali do VÚ Ostravy-Hrabůvky a do VÚ Nového Jičína. Jsou to zařízení, která v rámci institucionální péče, umožňují chlapcům přípravu na budoucí povolání.

Poutavým vyprávěním pana ředitele Mgr. Němynáře z Ostravy a pana ředitele Mgr. Urbana z Nového Jičína, chlapci získali konkrétní představu o chodu zařízení, o základních činnostech domova, a jejich volnočasových aktivitách. Společným rozhovorem o možnostech při přípravě na budoucí povolání jsme navázali na dříve získané informace ze středních škol v Havířově.

Společným rozhovorem o možnostech při přípravě na budoucí povolání jsme navázali na dříve získané informace ze středních škol v Havířově.

více informací

6.2.2019 GAZDINA ROBA

Dne 6.2. 2019, v Těšínském divadle, jsme zhlédli hru Gazdina roba, realistické drama z venkovského prostředí, jehož autorkou je Gabriela Preissová.
Společně s hlavní hrdinkou jsme prožívali drama o vášnivé lásce, životě a smrti, o snech a touze, které nebylo možné pod tlakem okolí naplnit. V našich srdcích zůstal smutek tragického osudu hlavní hrdinky.
Ale někdy takový život prostě je …


Děkujeme těšínskému divadlu za nádherný zážitek.

PhDr. Šárka Pospíchalová


více informací

9.11.2018 Kubo, muzikál na lidovou notu

Kubo, stojí na čtyřech tanečních pilířích – na sboru venkovské chasy, na výstupu hrdých romských spoluobčanů, na reji husarů a na něžném svatebním epilogu.
 Jak je v podtitulu psáno, je v něm všechno to dobré, co skýtá lidová tvořivost - pěkné písničky, tanec, láska opětovaná i nenaplněná, drobné intriky i sousedské porozumění.

Užili jsme si nejen nádherných krojů, ale také i písniček – slovenských, slezských, moravských, lidových a samozřejmě tance.

Láska tentokráte vítězí nad lží a hamižností a my jsme byli nadšeni tanečními výkony herců. Děkujeme.
PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

8.11.2018 KYTICE

Slezská kytice vykvetla do krásy, i když je uvázána z mrazu a vichřice.
Životní dílo Karla Jaromíra Erbena – sbírka balad, kde častým tématem je vztah matky k dítěti a vztahy milostné, jsme měli možnost zhlédnout v nastudování opavského divadla.

Básně Štědrý večer, Zlatý kolovrat, Svatební košile, Polednice a Vodník nás opětovně upozornily na spojení člověka s přírodou, touhu pohlédnout do budoucnosti, sobectví a vraždu, zločin, vinu a trest.

Představení se nám moc líbilo, zaujaly nás nejen výkony herců, ale i divadelní kulisy, hudba, zvukové doprovody a v neposlední řadě kostýmy. I když Kytici všichni známe, v napětí jsme zůstávali od začátku do konce.
PhDr. Šárka Pospíchalová


 
více informací

6.11.2018 Stříhali dohola Josefa Kainara

V rámci XVIII. Divadelního festivalu Moravy a Slezska jsme měli možnost zhlédnout úžasnou inscenaci o Josefu Kainarovi, kterou si připravilo Divadlo loutek v Ostravě.
Životní osudy básníka, dramatika, překladatele, ale také i skvělého novináře nám přiblížili nejen herci, ale také i loutky.

A tak jsme byli postupně vtaženi do atmosféry třicátých let dvacátého století a ocitli jsme se v zaniklé ostravské kavárně Savoy, kde jsme se vrátili do doby Kainarova mládí, do časů jeho studií, prvních lásek, veršování a muzicírování. 

Představení se nám všem moc líbilo, loutky byly nepřekonatelné, tak jako i výkony jednotlivých herců. Moc děkujeme.
 
PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

26.10.2018 OSM ŽEN

Mohly to být veselé vánoce prožité v kruhu rodinném. Jenže sváteční idylu naruší nalezená mrtvola.
Divadelní hra Osm žen od Roberta Thomase nás zavedla do detektivního prostředí, což je pro divadelní představení neobvyklé.

Vztahy osmi žen k jednomu muži, zavražděnému hned v úvodu hry, se postupně odhalovaly. Takže v závěru, když vystoupila na povrch pravda místo přetvářky, nás překvapilo nečekané rozuzlení.

Děkujeme těšínskému divadlu a zároveň se moc těšíme na divadelní festival.
PhDr. Šárka Pospíchalová


více informací

15.10.2018 Projekt 72 hodin

Protože nám není lhostejné, v jakém stavu se nachází příroda kolem nás, společně s chlapci jsme se rozhodli, že letos, v rámci Projektu 72 hod., pomůžeme vyčistit okolí přehrady.
Na životním prostředí v Těrlicku, kam jsme zašli společně s chlapci, jsme se domluvili na tom, že úklid břehů – v rámci tohoto projektu, budeme realizovat v Dolním Těrlicku – od hráze před Albrechticemi.

Obecní úřad nám poskytl větší množství pytlů – na směsný odpad, na sklo a na plasty, a domluva byla stvrzena „rukoudáním“ :-)

S chlapci jsme na úklidu břehů Těrlické přehrady pracovali 3 dny (11.10.2018 odpoledne, 12.10.2018  dopoledne, 13.10.2018 dopoledne). V těchto dnech jsme si užili hodně legrace, ale také odvedli velký kus práce.

Bylo sesbíráno a naplněno:
16 ks pytlů na plast (žluté),
6 ks pytlů na sklo (modré),
4 ks pytlů na směsný odpad (černé),
5 ks pneumatik.
 

Za odvedenou práci se jim u nás v domově, od našich pedagogů, dostalo velkého uznání, domníváme se, že svým počinem pomohli zkrášlit břehy Těrlické přehrady a pomohli přírodě, když sesbírali pohozené odpadky…

ale obzvláště, zažili ocenění za nezištnou pomoc od rybářů, které jsme během těch tří dnů potkávali (těmto chlapcům se toho příliš nedostávalo), a zažili pocit uspokojení a radost s dobře odvedené práce.

Když jsme si pak o tom s chlapci povídali, dle jejich slov, tohle stálo za to…
autor: av


více informací

3.9.2018 Malé ohlédnutí za projektem „Čtení pomáhá“

Do celostátního projektu „Čtení pomáhá“, jsme se zapojili před pěti lety. Jedná se o unikátní projekt, který vede děti nejen ke čtení, ale i pomoci druhým.
Cílem projektu Čtení pomáhá je podněcovat děti a mládež k četbě a přiblížit dětem charitativní činnost. Čtenář tak má zážitek z přečtené knihy a zároveň dobrý pocit, že může pomoci potřebným.

Školní rok 2017/2018 se stal pro nás velmi úspěšný, poněvadž se nám podařilo při účasti 20 žáků přečíst 201 knih a dát na charitu částku 10050 korun. Do projektu se zapojili žáci ze všech tříd. Největší podíl měli žáci 9. třídy.

Kluci posílali peníze na vybavení nemocnic, pomoc seniorům a dětem s postižením.

Děkuji a přeji všem čtenářům, kteří se v následujícím roce 2018/2019 do projektu zapojí, hodně nevšedních zážitků a těším se na spolupráci.
PhDr. Šárka Pospíchalová

 
více informací

7.6.2018 Chováme se bezpečně

Setkání a beseda se Záchranným hasičským sborem.

Letos přišel nám dobře známý hasič bez své kolegyně, ale i tak, hodně nám toho řekl, hodně nám toho promítl.


 Beseda to byla zajímavá, s dotazy se roztrhl pytel.
 
Na závěr jsme si domluvili společně požární cvičení – evakuace školy.autor. av


více informací

31.5.2018 Vojáci baví děti

Letos jsme neváhali a pozvání vojáků jsme s radostí přijali. A vojáci nezklamali.
Po loňských vynikajících ohlasech, chlapci se nemohli dočkat. Letos nás bylo ještě snad víc jak vloni. Společně jsme si zahráli fotbal, účastnili se netradičních disciplín.     A ten guláš, ten se vojákům hodně povedl.
K vidění toho bylo opravdu mnoho – policisté v akci, lezecká stěna, ukázky bojových akcí, zbraně pěchoty, obrněná vozidla.
(pro zvětšení obrázku, klikni na něj)

   
Vojáci, děkujeme vám.
autor. av

více informací

11.5.2018 Kočičí hra

Hra o ženském životě, o osamělosti a potřebě mezilidských vztahů, ale i o životní moudrosti a síle humoru, který dokáže posunout i nešťastný život k radostnému bytí.
Kočičí hra nás zaujala svým pojetím – vztahy mezi stárnoucími sestrami, v nichž byl nejen humor, upřímnost, ale i také kousek absurdity. Po zhlédnutí jsme si všichni uvědomili, jak je život krátký a čas neúprosně utíká.

O této hře jsme si pak ještě hodně dlouho povídali.

Děkujeme těšínskému divadlu.
PhDr. Šárka Pospíchalová


více informací

2.5.2018 Jaro je v plném proudu, nejvyšší čas sázet.

Pěstitelství má u nás dlouhou tradici a chlapci mají tuto činnost rádi.
Letos jsme si zvolili pozemek ve tvaru koláče. Dalo nám hodně práce, než jsme ho zbavili plevele, ale nakonec jsme to zvládli.


A pak už jsme sázeli – rajčata, hrách, pórek, dýně… kdo ví, zda to bez obrázku na sáčku poznáme :-)
Je pořádný sucho, tak ještě náležitě zalít a uvidíme, kolik nám toho letos vzejde


autor: av


více informací

17.4.2018 Jedna noc na Karlštejně

Prostřednictvím muzikálu Jedna noc na Karlštejně jsme se přenesli do období středověku, doby Karla IV.
Děj nám všem známý se točí kolem zápletky zákazu vstupu žen na hrad Karlštejn. Ovšem existují dvě ženy, které si troufly přestoupit tento zákaz, jedna z nich je dokonce samotná císařovna. Jelikož k tomuto porušení je vedla láska, bylo jim vše moudrým císařem odpuštěno.

Hra nás doslova vtáhla do děje a nám bylo moc líto, že se musíme loučit.
Těšínskému divadlu děkujeme za silný citový zážitek.
 PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

26.3.2018 Spolupráce se ZŠ U Haldy, v Ostravě má již několikaletou tradici.

Dnes jsme se zaměřili na drogovou problematiku.
Žáci této školy, společně s našimi chlapci shlédli tematický film a pak jsme si o něm dlouho povídali.
Své pocity žáci také ztvárnili. Bylo velmi zajímavé, pozorovat je při tvořivé činnosti.
 

Na závěr jsme změřili své síly ve hře malá kopaná, kde naši chlapci těsně vyhráli. Bylo fajn být spolu a tak jsme si slíbili, že se v červnu znova navštívíme.
autor: av


více informací

9.3.2018 Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete

Závěrečná, z první řady Shakespearových nejkrásnějších komedií lásky.
Příběh dvojčat, která se ztratí v bouři a která se po různých peripetiích na konci šťastně setkají. Představení je plné převleků, náhod, zvratů, záměn i rozuzlení. Vše se samozřejmě točí kolem lásky, a jak jinak závěr hry končí ke spokojenosti všech – šťastně.

Hra se nám moc líbila a děkujeme těšínskému divadlu za umělecký zážitek. 


 
PhDr. Šárka Pospíchalová


 
více informací

8.12.2017 Výchova slečny Rity

Společně s chlapci jsme zhlédli komedii o mladé dívce, která přestává být spokojena s konzumním způsobem života a rozhodne se ho změnit a jít za svým snem.
Příběh začal příchodem temperamentní kadeřnice za vysokoškolským profesorem. Ne, nespletla si dveře - přišla schválně. Rozhodla se totiž konečně získat vytoužené vzdělání.
A to navzdory svému okolí, manželovi, pochybnostem o sobě i navzdory poněkud vyhořelému a omšelému pedagogovi.

Poradí si tento vysokoškolský profesor literatury s novou externí studentkou, kadeřnicí Ritou? Inu poradil a slečně Ritě se splnil sen, všechny zkoušky složila a mnohý z nás pochopil, že znalosti a vědění dávají daleko větší možnosti ve volbě životní cesty.
 
Nasazení obou protagonistů bylo obdivuhodné a my velmi děkuje.
PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

1.12.2017 Hrátky s čertem

Adventní období jsme zahájili návštěvou divadelního představení Hrátky s čertem.

Pohádku Jana Drdy všichni známe, ale v muzikálové podobě těšínského divadla nás okouzlila.
I přesto, že jsme věděli, že dobro zvítězí nad zlem, drželi jsme Martinu Kabátovi všechny prsty, aby zvládnul veškeré překážky a zvítězil i nad pekelnými mocnostmi, což se mu za podpory andělské jízdy samozřejmě povedlo.

Představení v nás zanechalo hluboký zážitek a my děkujeme zaměstnancům těšínského divadla a přejeme krásný advent.
 PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

< <     2/2023     > >
NePoÚtStČtSo
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28