Škola

Učitelé se v rámci výuky věnují rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Ve spolupráci s třídním učitelem provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace.

Na úseku vyučování je poměrně široký prostor ke kognitivní stimulaci. V souladu s RVP byly vytvořeny ŠVP pro základní i praktickou školu, do kterých jsou zahrnuty i úkoly preventivního programu. Programy jsou již zaměřeny na předcházení rizikových forem chování.

Ve škole preferujeme učení pro život a to zábavnou formou, pomocí různých her a následných diskusí. Jde především o to, aby si žáci na věc utvořili vlastní názor a přijali možné důsledky svého rozhodnutí. Během těchto programů se také zaměřujeme na posílení jejich sebedůvěry, komunikačních dovedností, sebepoznání, tolerance, empatie a vzájemné pomoci.

S tématy z oblasti prevence se naši žáci setkávají téměř ve všech předmětech, kde využíváme metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektového vyučování, skupinové práce, dramatického hraní, práce s materiálem, přednášek, besed a integračních programů.

13.11.2015 Den otevřených dveří

V pátek, 13.11.2015 SOŠ Lidická pořádala „Den otevřených dveří“ s ukázkami jednotlivých učebních oborů, pro vycházející žáky základních škol.
Po příchodu do SŠTO nás srdečně přivítali a po krátkém – úvodním slovu o tom, na jaké obory se škola zaměřuje a jaké uplatnění na trhu práce jejich absolventi mají, nám byli přidělení dva studenti, kteří nás provázeli po celé škole. Oproti loňsku, letos si mohli chlapci všechno osahat, skoro všechno vyzkoušet.

Zednické práce
    
Živá diskuse našich chlapců s učni SŠTO
__________________________________

Ruční a strojové zpracování plechu
  
Vyráběli jsme si krabičky a píšťalky
__________________________________

Instalatérské práce
   
    
U tohoto oboru mohou chlapci získat i svářečský průkaz
__________________________________

Škola hrou... J.A. Komenský by měl radost ...
  
__________________________________

  

Velkou pozornost vzbudily kominické práce,
zejména jejich technika 

  
__________________________________  
 
Na exkurzi nám ještě představili tesařské a truhlářské práce a velmi zajímavé to bylo v autodílně. Naši chlapci byli spokojeni, určitě si vybereme, a když jim o práci vyprávěl „náš spokojený učeň „ nemůže být o tom pochyb. 
 
autor: av

 
více informací

13.11.2015 Dámský krejčí

Divadelní komedie o tom, že lež má krátké nohy.
O náhodách, které hrdinu příběhu vzápětí usvědčí ze lži, jsme se přesvědčili v komedii, jenž byla plná humorných zápletek, a která nás vtáhla do životních příběhů tří manželských dvojic. 
  
 
A protože hlavní hrdina Moulinot je opravdu excelentní lhář, a navíc je ochotný pro zakrytí manželské nevěry udělat takřka cokoli, neváhá se dokonce vydávat i za dámského krejčího…
A tak počáteční drobná lež spustila celou lavinu lží, které vytvářely neskutečné množství spletitých i humorných situací.
 
 
 
Představení nás nejen pobavilo, ale i udržovalo celou dobu v příjemném napětí.

Děkujeme těšínskému divadlu za nevšední zážitek.      PhDr. Šárka Pospíchalová
 

více informací

6.11.2015 Hodokvas kořeněný vraždou

Strhující drama podle románu, který získal množství nejrůznějších ocenění.

Před samotným představením jsme navštívili výstavu zaměřenou k 70. výročí Těšínského divadla, kde naše chlapce nejvíce okouzlily loutky.
  
V následujících chvílích, jsme se přesvědčili, čeho všeho jsou schopni rodiče, když chtějí chránit své děti před zaslouženým trestem. Inscenace hry Večeře nás přivádí do luxusní restaurace, kde se scházejí dva rodinné páry, aby řešili problémy svých dospívajících adolescentů, kteří se podíleli na vraždě bezdomovkyně. 
 
Hra nás vedla k zamyšlení nad otázkou viny a trestu.
________________________________________________________________

 

Moc děkujeme za krásné zážitky. 
PhDr. Šárka Pospíchalová

 
více informací

5.11.2015 Hodina Komenského

V rámci 15. Festivalu divadel Moravy a Slezska jsme zhlédli hru - Hodina Komenského.
 
_______________________________________________
V tomto představení, v podání Divadla loutek Ostrava, jsme se přenesli do třídy, kde se snažil pan učitel přiblížit žákům biografii Jana Ámose Komenského. Když to nešlo formou výkladu, použil metodu hravou, která samozřejmě všechny žáky zaujala, a my jsme se dobře bavili.

Dvojrole tápajícího učitele a váženého Komenského zdůrazňuje téma hledání toho správného pedagogického přístupu k dětem. Nám díky tomuto představení utkvěly v paměti důležité okamžiky života tohoto světově proslulého myslitele a filozofa a zároveň hluboký obdiv, co všechno dokázal za svůj život stihnout.
 
_______________________________________________ 

Kulturní dopoledne jsme zakončili návštěvou místní cukrárny a povídáním u kofoly. 
  
PhDr. Šárka Pospíchalová

 
více informací

19.10.2015 Návštěva Vodního díla Žermanice

V rámci propojení mezipředmětových vztahů jsme se zúčastnili návštěvy Vodního díla Žermanice.

V pondělí, kdy jsme podnikli výpravu do útrob hráze Žermanické přehrady, jsme měli tuto cestu spojenou s poznáváním krás podzimní přírody a vnímáním zákonitostí, které jsou s těmito krásami spojené, o nichž jsme si vyprávěli během výuky. Opět jsme zjistili, že se máme stále co učit a že příroda nás překvapuje každý den něčím jiným.

Žáci se zaměřili na nejen ekologii a přírodopis, ale také na regionální literaturu, kde jsme doplňovali pracovní listy k osobnosti Petra Bezruče a zároveň jsme se seznámili i s bájemi a pověstmi místního okolí.

O tom, že jsou Bezručovy básně rytmické, jsme se přesvědčili zhudebněnou verzi básně Maryčka Magdonova a Žermanice. Projektový den jsme ukončili besedou a krátkým dokumentem „Zatopené osudy – Žermanická přehrada“.

V projektovém dni se třetí skupinka, technicky orientovaná, zaměřila na stroje a zařízení, jenž se v útrobách hráze mohou nacházet. Během procházení útrob hráze, při velmi poutavém výkladu, hrázný vysvětloval funkce jednotlivých přístrojů a zařízení, popisoval vnitřní uspořádání hráze a funkci potrubního sytému.

Žáci si postupně ověřovali své poznatky, činili si poznámky a někteří kladli velmi neobyčejné otázky, jako např.: „Kam odteče voda, která prosákne přes hráz?“ Hrázný se nenechal vyvést z míry a chlapcům vysvětlil důmyslnost kanalizačního systému, který byl pro tyto účely speciálně navrhnutý.

Podle hrázného a zejména podle měřících přístrojů je vše v normě, a tím rozptýlil veškeré naše obavy. Hráz bude svou funkci plnit ještě nějakou tu dekádu.No a my jsme se pomalinku přesunuli z útrob žermanické hráze, rozloučili s hrázným a na cestě zpět do školy, jsme si vyprávěli o dnešním nevšedním zážitku.

Poděkování patří pracovníkům Povodí Odry, státní podnik, správa státního podniku v Ostravě za to, že nám exkurzi umožnili a hráznému, který nás na exkurzi doprovázel. 
 
autor: Posp & St & Vo

 
více informací

13.10.2015 Čtení pomáhá

Naši žáci jsou již druhým rokem zapojeni do projektu čtení pomáhá, jedná se o unikátní projekt, který vede děti nejen ke čtení, ale i k pomoci druhým.

Číst knížky je jako odemknout klíčem abecedy komnatu s pokladem. Tam se slova mění v obrazy a v pocity, které se rodí v čtenářově hlavě a srdci a jsou jedinečné a hluboké. Nepodaří-li se nám předat dětem tento klíč, přetrhneme i řetěz porozumění mezi generacemi.    Zdeněk Svěrák


Cílem projektu Čtení pomáhá je podněcovat děti a mládež k četbě a přiblížit dětem charitativní činnost. Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískají pro sebe, ale věnují ji na charitu. Žák, který se zaregistruje na webu www.ctenipomaha.cz, přečte některou z doporučených knih a úspěšně projde krátkým testem potvrzujícím znalost dané knihy, získá kredit 50 korun. Kredit pak věnuje na některou z nabídnutých charitativních akcí. Čtenář tak má zážitek z přečtené knihy a zároveň dobrý pocit, že může pomoci potřebným.
PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

10.10.2015 Máknem a bude to

I v letošním roce jsme se zúčastnili celorepublikového projektu „72 hodin“ organizovaného Českou radou dětí a mládeže (ČRDM), který je zaměřen na péči o přírodu - živá příroda, služby potřebným - lidé, vylepšení života kolem sebe - okolí.
Do letošního 4. ročníku dobrovolnických aktivit, které se konaly po celé České republice, jsme se zapojili tím, že v parku pod obecním hřištěm ve spolupráci s odborem životního prostředí obce Těrlicko, jsme vysadili strom – velmi krásný javor. 
 
Stejně jako loni, jsme si během akce užili kromě práce, také mnoho legrace, zábavy a kulišáren.


 
Po malé poradě jsme naznačili, kde budeme kopat.

 
Drny se nám budou ještě hodit.

 
Práce nám šla dobře od ruky.
 
 
 ... a je to...

   
Sázíme a zasypáváme.

 
... ještě trocha vláhy.

 
Paní Ing. Sikorové, ze životního prostředí obce Těrlicko, se vysazený javor velmi líbil. 
 
Zasadili jsme strom.. docela fajn pocit, tohle stálo za to.

Už teď jsme zvědavi, co si pro nás připraví ČRDM na příští rok. Více na stránkách:         www.72hodin.cz/2015/
D.S. & av

více informací

9.10.2015 Pro lidi, přírodu a místo kde žijeme

Letos jsme se připojili mezi téměř 30 000 dobrovolníků v celkem asi 620 projektech v celé České republice tím, že jsme zbavili odpadků vybrané části břehu Těrlické přehrady a okolí zastávek hromadné dopravy směrem k Hradišti.
Je neuvěřitelné co všechno a kde dokážou lidé vyhodit. O tom jsme se opětovně přesvědčili v rámci projektu 72 hodin. Překvapilo nás množství plastů, skla i jiného odpadu – pneumatiky, obuv, dokonce i oblečení, které jsme nacházeli v místech, kudy jsme procházeli.
 
  
Po pár metrech jsme nevěřili vlastním očím…
 
Chvíle odpočinku.
 
Radost z vykonané práce.
 
Naši nevelkou skupinku tvořilo pět chlapců, a tak, snad i my jsme přispěli svým dílem k očistě naší Planety, která je neuvěřitelně krásná a jedinečná.
PhDr. Šárka Pospíchalová
Více na stránkách: www.72hodin.cz/2015/

více informací

11.9.2015 František z Assisi

Prázdniny utekly jak voda a my jsme se opět vrátili do školních lavic. Je pravdou, že jsme se už všichni i trochu těšili, a to jsme ještě netušili, že nás čeká v pátek 11. září, dárek v podobě divadelního představení.
Veřejná generálka František z Assisi nás přiměla k zamyšlení, co je v životě podstatné.

Chování a jednání Františka nám potvrdilo, že se během svého života člověk mění. Hlavní hrdina po bezstarostném a výstředním mládí dochází k poznání, že jeho životní cesta je někde jinde. A tak našel své poslání v chudobě, lásce, víře a službě Kristu.


 
Společně s chlapci jsme ještě dlouho rozebírali tento životní příběh v muzikálovém zpracování, jenž v nás zanechal nezapomenutelný a hluboký zážitek.

Děkujeme.                                                                                       PhDr. Šárka Pospíchalová

Fotografie z divadelní hry František z Assisi použita z webové stránky:
http://www.tdivadlo.cz/index_cz.php?body=hry_view&id=1435839179 

více informací

11.9.2015 Trojhalí Karolina

Po loňské účasti, na velmi pestrém programu v Trojhalí Karolina, jsme se ani chvíli nerozmýšleli a pozvání organizátorů přijali.
V zábavně sportovním programu nebyly některé atrakce, které jsme si užili v loňském roce, za to jsme si z nabízeného repertoáru otestovali většinu toho, co organizátoři připravili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velký adrenalinový zážitek nabízel gyroskop a houpačka. Už jen samotné nasednutí na tuto atrakci vzbuzovalo respekt, no a přiznejme si, i trochu obavy.
 
 
 

Děkujeme všem instruktorům, kteří nám umožnili prožít nevšední zážitky.

 
 
autor: av


 
více informací

24.6.2015 Hrátky s čertem – kouzelná pohádka v muzikálové podobě

Pohádková komedie patří dodnes k nezapomenutelným diváckým bonbónkům.
Tentokrát jsme měli, společně s herci, možnost zúčastnit se pohádkového dopoledne. Komu se naskytne příležitost tančit s čerty, kreslit s kouzelnou vílou nebo trefit se do plechovek za přítomnosti indiána.

   
 
 

Bylo to moc hezké rozloučení s celoročním projektem „ Divadlo nás baví“. Děkujeme všem zaměstnancům divadla a těšíme se na další spolupráci.
autor. PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

12.6.2015 Prevence dává naději

Hledání pozitivních alternativ a práce s vlastní zodpovědností, byl nejcennější přínos společných aktivit.
    
školní metodik prevence

více informací

1.6.2015 Den dětí v Těrlicku

Den dětí je pro každého z nás vždy prima svátek. Tento rok jsme jej oslavili, jak jinak než, tradičně netradičními hrami.
 
  
 
 
 
 
  
 
Nad sportovní kláním bdělo oko velmi laskavé paní učitelky, která zároveň prohlásila, že atleti sportovní výsledky dosáhli v duchu fair play.
av

více informací

19.5.2015 Setkání s hraběnkou z Wessexu.

Jménem ředitele DofE, Ondřeje Lochmana, jsme byli pozváni do Prahy, na akci, na které jsme měli tu čest setkat se s Její královskou Výsostí, hraběnkou z Wessexu, GCVO, globální ambasadorkou Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.
Setkání proběhlo 19. května 2015 od 16:00 hod., v prostorech Gymnázia Duhovka v Praze, kde hraběnka z Wessexu byla čestným hostem.


Nejdříve k našemu stánku zavítali pan Vágner, světoznámý cestovatel a pan Jiří Zrůst, ředitel Macquarie Infrastructure and Real Assets a předseda správní rady DofE. Oba se zajímali o dění v Těrlicku, chlapci se pochlubili svými výsledky v jednotlivých sekcích v rámci programu. Oba pány oslovila jak služba, tak dosažené sportovní výkony v atletice, jíž se oba chlapci věnují.

 

Pak přišla dlouho očekávaná chvíle - setkání s Její královskou Výsostí, hraběnkou z Wessexu.

 

Hraběnka, nad fotografiemi prezentující naši pestrou a dlouholetou činnost, se zajímala o naše další plány. S Jardou a Tomášem krátce pohovořila o jejich úspěších. Pochlubili jsme se našim „zlatým“ účastníkem Milanem, který převzal ocenění z rukou prince Edworda, manžela paní hraběnky a také zorganizováním mezinárodní konference Youth at Risk v Těrlicku, kde se setkalo 26 pracovníků s mládeží z 15 zemí celého světa (např. Izrael, Palestina, Libanon, Jordánsko, Malta, Turecko, Finsko atd.). 
 
 
Hraběnka z Wessexu ocenila naše úsilí a popřála všem do Těrlicka hodně štěstí a úspěchu.
autor: av

více informací

22.4.2015 Poněkud zasněžená romance

Je pravda, že příběh muzikálu je poměrně jednoduchý, ale umocňuje ho skvělá hudba Glenna Millera.
Jako mávnutím kouzelného proutku jsme se ocitli ve čtyřicátých letech 20. století. Dobovou atmosféru umocnila skvělá hudba Glenna Millera a okouzlující kostýmy hereček. Jednoduchý příběh nám zpestřil pan režisér, a tak jsme měli možnost poprvé zhlédnout, jak to vypadá, když se herci připravují na představení. Přestože jsme z časových důvodů neviděli druhou část hry, představení se nám líbilo, a proto si určitě nenecháme ujít v budoucnosti tento romantický příběh.

Těšínskému divadlu za zážitek moc děkujeme.

PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

3.4.2015 Velikonoční lavička

Osmý ročník tradiční valentýnské soutěže ve zvedání činky - bench press provázela nebývale velká nemocnost a tak jsme se rozhodli, že sportovní poměřování sil ve vzpírání činky uspořádáme na velikonoce.
Pravidla soutěže jsou chlapcům všeobecně známá a tak po poučení o bezpečnosti a rozcvičce jsme začali s vlastním poměřováním sil.

Začali jsme od nejnižší hmotnostní kategorie. Za asistence komisaře se na čince postupně střídali borci, usilující o vítězství.

V tělocvičně vládla vynikající atmosféra a favorité soutěže se zájmem sledovali výkony svých soupeřů.

Tak jak rostla hmotnost činky, zvyšovalo se skandování, chlapci se povzbuzovali a po úspěšném pokusu si blahopřáli.Hmotnost činky se vyšplhala až na neuvěřitelných 82kg. K této hmotnosti a zároveň poslednímu pokusu byl pozván Jaroslav. K úspěchu jej povzbuzovali všichni chlapci.

Byl si dobře vědom toho, že chce-li tuto soutěž vyhrát, musí toto břemeno zvednout. Chvíle soustředění… a za mohutného povzbuzování se Jaroslav opřel do činky.

82 kg bylo pokořeno a Jaroslav se stal vítězem tohoto ročníku.


Výkony soutěžících byly úchvatné, a bez nadsázky lze říci, že v mnoha případech překonávali sami sebe.


Celá soutěž proběhla v duchu fair play a všichni soutěžící borci přijali výzvu k dalšímu sportovnímu zápolení.
Pro více informací klikni ZDE                                                                                    autor: av

více informací

13.3.2015 Poslední bruslení

Poslední bruslení v tomto školním roce jsme si nemohli nechat ujít.
Stadión byl téměř prázdný a tak ledová plocha nás přímo vybízela k různým hrátkám. Chvíli jsme jen tak kroužili, pak hráli na honěnou, povídali si a vůbec, dobře jsme se bavili.

Spousty legrace jsme si užili „s mašinkou“ a poslední síly jsme vložili do závodu – kdo nejrychleji přejede ledovou plochu. Vyhrál náš kamarád, kterého jsme zde potkali, ale jinak to bylo velmi těsný.
 
autor: av

více informací

6.3.2015 Mnoho povyku pro nic

Je málo lidí, kteří by nezaznamenali za svůj život jméno dramatika Williama Shakespeara.
Jeho hry jsou nadčasové a stále dovedou oslovit diváky.

Tuto zápletkovou komedii, jsme měli možnost s chlapci zhlédnout v Těšínském divadle.

Hra nás přiměla k přemýšlení, jakou roli v životě může zastávat pomluva, nenávist, intriky, lež a láska.

Nejvíce se nám zalíbilo milostné zápolení dvojice Benedika a Beatrice, kteří svým odmítavým namlouváním, inteligencí, vtipem a citovou bohatostí rozesmáli všechny diváky.

Děkujeme za krásný zážitek.
-----------------------

Na návštěvu kulturního stánku jsme se jaksepatří připravili – vhodně oblékli a dobře posilnili…


O přestávce, ve výstavní síni...


A už se těšíme na hru „Komická vystoupení“ v podání tři bratrů…
-----------------------
                                                                                                 PhDr. Šárka Pospíchalová

Fotografie z divadelní hry Mnoho povyku pro nic je použita z webové stránky:
http://www.tdivadlo.cz/index_cz.php?body=hry_view&id=1406629307
více informací

2.3.2015 Jsme Zelená škola

 Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola....
 Zapojení umožňuje jak žákům, tak učitelům a zaměstnancům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou také návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v hale školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

Autor: DS


více informací

20.2.2015 Dopoledne na bruslích

Oprášili jsme brusle a vzhůru na led!
V pátek, 20.2.2015, před jarními prázdninami, jsme využili nabídky společnosti SSRZ Havířov – zimní stadion a s chlapci jsme si šli zabruslit.

Sešlo se zde poměrně dost i jiných škol a tak o zábavu a nové kamarády anebo kamarádky nebyla nouze. Dopoledne, za doprovodu hudby, příjemně uplynulo a čas strávený pohybem, bezesporu, všem prospěl.

Pořadatelům SSRZ děkujeme.                                                                       autor: av & ds


více informací

< <     2/2019     > >
NePoÚtStČtSo
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28